تبلیغات
درباره حقایق آشکاری که ما ندیدیم - اعداد مرموز و رمز ترسیم ستاره داوود و ستاره داوود توسعه یافته در قرآن :
 
درباره حقایق آشکاری که ما ندیدیم
امام علی (ع) : در دگرگونی روزگار ، گوهر شخصیت مردان آشکار میگردد.

در آیاتی از کتاب قرآن به اعدادی از یک تا دوازده اشاره شده است که در نهایت چنین استنباط میشود که حساب و ریاضیات خداوند متعال بر پایه سیستم شمارش اعداد بر مبنای دوازده‌تایی یا دوجینی استوار شده است و یا اینکه حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که چنین باشد . در این رابطه کل خلقت خداوند نیز بر این اساس ، پایه‌ریزی شده است که شکل هندسی مکعب و ستاره داوود و ستاره داوود توسعه یافته بارزترین نمونه‌ها و دلایلی بر این ادعاست که در همه جای خلقت خداوند کاملا مشخص و مشهود است . اینک به بعضی از این آیات مورد نظر در کتاب قرآن اشاره کرده و در نهایت رمز رسم ستاره داوود و ستاره داوود توسعه یافته در قرآن را ارایه می‌کنیم .

اعداد ( یک ، دو ، سه ، چهار ، هشت )

بگو اوست خداوند یگانه‌ای ( یکتایی ) . ( آیه ۱ سوره اخلاص )
خلق کرد شما را از نفسی ( شخصی ) تکی ، سپس قرار داد از آن زوجش [را] و فرستاد برای شما از چهارپایان هشت زوجهایی ، خلق می‌کند شما را در شکم‌های مادرانتان خلقتی از بعد خلقتی در تاریکی‌های سه‌تایی ( سه گانه‌ای ) ، هان شمایان خداوند سرور شماست برای اوست فرمانروایی ، نیست خدایی مگر او ، پس کجا روانه ( مرخص ) میشوید . ( آیه ۶ سوره زمر ) .

بگو آیا بدرستی شمایید [که] حتما کفران می‌کنید به کسی که خلق کرد زمین را در دو یوم ( دوره ، مرحله ، هنگامه ) و قرار میدهید برایش همتایانی را ، آن  سرور عالمیان [است] ۹
و قرار داد در آن سلسله جبالی ( لنگرهایی ) را از بالایش و برکت داد در آن و تقدیر ( اندازه گیری ) کرد در آن معاشش ( خوراکش ) را در چهار ایامی و یکسانی ( برابری ) [است] برای خواهندگان ( جویندگان ) ۱۰
سپس ( مستولی شد ) پرداخت به جانب آسمان و آن دخانی ( دودی ، ماده تاریکی ) بود ، پس گفت برای آن و برای زمین [که] بیایید شما هر دو ، راغبانه‌ای یا با کراهتی ( مجبورانه‌ای ) ، گفتند آن دو آمدیم اطاعت کنندگان ( تسلیمانه ) ۱۱
پس مقتضی کرد آنها را هفت آسمانهایی در دو یوم و وحی کرد در هر ( تمام ) آسمانی کارش ( وظیفه‌اش ) را و زینت دادیم آسمان دنیا را به چراغها و حفاظتی ، آن تقدیر ( اندازه گیری ) عزیز ( قدرتمند ) داناست . ( آیه ۱۲ سوره فصلت ) .

عدد شش ( ۶ )

و به یقین آفریده‌ایم آسمانها و زمین [را] و آنچه که مابین آن دو [است] در شش ایامی ( مراحلی ، دوران‌هایی ) و لمس نکرد ما را از سستی ( درماندگی ، پیری ، ضعف و خستگی ) . ( آیه ۳۸ سوره ق ) .

بدرستی سرور شما خداوند ، کسیست [که] خلق کرد آسمانها و زمین [را] در شش ایامی ( روزگارانی ، دوران‌هایی ، مراحل زمانی ) ، سپس مستولی شد ( برآمد ، استوار و سوار شد ) به روی عرش ( مکان و جلوس پادشاهی و سلطنت بر عالم ) ، میپوشاند شب [را به] روز [در حالیکه] می طلبد آن را بسرعت ( باشتاب و عجله ) و خورشید و ماه و ستارگان رام ( تسخیر ) شدگان به فرمان اویند ، آیا نیست برای او خلقت و دستور ( امیری ، پادشاهی ) ، پاک و منزه است خداوند سرور عالمیان . ( آیه ۵۴ سوره اعراف ) کسی که خلق کرد آسمانها و زمین [را] و آنچه که مابین آن دو [است] در شش ایامی ، سپس استیلا یافت ( استوار و حاکم و سوار ) شد بر روی عرش ، رحمان ( خدای مهربان ) ، پس سوال کن به او ( در مورد او ) آگاهی ( دانا و مطلعی ) را . ( آیه ۵۹ سوره فرقان )

بدرستی سرور شما خداوند کسیست [که] آفرید آسمانها و زمین [را] در شش ایامی ( دوران‌هایی ، هنگامه‌هایی ) سپس استیلا یافت ( مستولی شد ، چیره و برابر شد ) بر عرش ، تدبیر میکند فرمان ( کار ، امورات ) را ، نیست از شفاعت کننده‌ای ، مگر از بعد اذنش ، هان شمایان خداوند سرور شماست پس بندگی ( عبادت ) کنید او را ، آیا پس متذکر نمیشوید . ( آیه ۳ سوره یونس ) . و اوست کسی که خلق کرد آسمانها و زمین [را] در شش ایامی ( دوران‌هایی ) و باشد عرش او بر روی آب ، برای اینکه امتحان کند شما را [که] کدامتان نیکوتر عملی [است] و اگر بگویی [که] بدرستی شما مبعوث ( برانگیخته ) شدگانید از بعد مرگ ، حتما میگویند کسانی که کفران کردند که این [نیست] مگر جادوی آشکاری . ( آیه ۷ سوره هود ) . خداوند کسیست که خلق کرد آسمانها و زمین و آنچه که مابین آن دو است در شش ایامی ، سپس مستولی شد ( استیلا یافت ) بر عرش ، نیست برایتان از غیر او از سرپرستی و نه شفیعی ( مدافعی ) ، آیا پس متذکر نمیشوید . (  آیه ۴ سوره سجده ) . اوست کسی که خلق کرد آسمانها و زمین را در شش ایامی ، سپس استیلا یافت ( مستولی و برابر ، سوار ) شد بر عرش ، می داند آنچه که فرو می رود در زمین و آنچه که خارج می شود از آن و آنچه که نازل می شود از آسمان و آنچه که بالا می رود در آن و اوست همراه شما هر کجا که باشید و خداوند به آنچه عمل می کنید بینایی [است] . ( آیه ۴ سوره حدید )

عدد هفت ( ۷ )

تسبیح می‌کند برایش آسمانهای هفت ( هفت‌گانه ) و [همچنین] زمین و کسی که در آنهاست و اینکه [نیست] از چیزی مگر اینکه تسبیح می‌کند به ستایش او و لیکن درنمی‌یابید ( نمی‌فهمید و درک نمی‌کنید ) تسبیح‌شان ( ستایش ایشان ) را ، بدرستی او باشد بردباری آمرزنده‌ای .(  آیه ۴۴ سوره اسراء )

کسی که خلق کرد هفت آسمانهایی را طبقاتی ( به ردیف روی هم چیده شده‌هایی ) ، نمی‌بینی در خلقت رحمان ( خداوند مهربان ) از شکافی ( فقدان ، فرسودگی ، تفاوت و اختلافی ) ، پس برگردان ( متوجه کن ) چشم را ، آیا می‌بینی از شکستگی‌ها ( گسستگی‌ها ) . ( آیه ۳ سوره ملک )

و بنا کردیم بالای شما ( بالای سرتان ) هفتی ( هفت تایی ، هفت آسمانی ) شدیدی ( مستحکمی ، استواری ) . ( آیه ۱۲ سوره نبا )

اوست کسی که خلق کرد برایتان آنچه که در زمین [است] جملگی ، سپس درست کرد ( پرداخت ) به سوی آسمان ، پس درست کرد آنها را هفت آسمانهایی و اوست به هر ( تمام ) چیزی دانایی . ( آیه ۲۹ سوره بقره) .

عدد دوازده ( ۱۲ )

و جدا ( سوا ، تقسیم )  کردیم ایشان [را به] دو ده ( دوازده – ۱۲ ) گروههایی ( تیره و نوادگانی ، طبقات خانوادگی ) امتهایی و وحی کردیم به سوی موسی زمانی [که در صدد] سیر آب کردن [برآمد] او قومش را  ، که بزن به عصایت سنگ ( سخره ) [را] ، پس روان شد ( جوشید ) از آن دو ده ( دوازده – ۱۲ ) چشمه‌ای ، دانسته بود ( شناخته بود ) هر ( تمام ) انسیانی ( مردمی ) نوشیدنی ( شرب‌گاه ) شان [را] و سایه انداختیم برای ایشان ابرها [را] و نازل کردیم برایشان من ( شیره و شهد گیاهی و نباتی ، شیر درختی ) و سلوی ( کباب یک نوع پرنده خوشمزه همانند بلدرچین و قرقاول ) ، بخورید از پاکی‌ها ، آنچه [را که] رزق ( روزی ) دادیم شما را و ظلم نکردند ما را و لیکن خودهایشان را ظلم میکردند . ( آیه ۱۶۰ سوره اعراف )

و زمانیکه آب دادن خواست موسی برای قومش ، پس گفتیم بزن به عصایت سنگ را ، پس ترکید ( جوشید ) از آن ، دو ده ( دوازده ) چشمه‌ای ، شناخته بود هر ( تمام ) انسیانی ( مردمی ) شرب‌گاه ( نوشیدنی ) خودشان را ، بخورید و بنوشید از رزق ( روزی ) خداوند و گناه نکنید در زمین مفسدانه . ( آیه ۶۰ سوره بقره )

و حتما گرفته است خداوند میثاق ( عهد ، پیمان ) پسران اسرائیل را و مبعوث کردیم ( برانگیختیم ) از ایشان دو ده ( دوازده ) رئیسی ( سردسته ، سر قبیله ، امام و پیشوایی ) و گفت خداوند [که] بدرستی من همراه شمایم اگر به پا داشتید نماز را و دادید زکات را و ایمان آوردید به رسولانم و عزیز ( گرامی و با منزلت ) داشتید ایشان را و قرض دادید خداوند را قرضی نیکویی ، حتما می زدایم از شما بدی‌هایتان را و حتما داخل می کنم شما را [به] باغهایی [که] جریان دارد از زیرش چشمه‌ها ، پس کسی که کفران کند بعد آن از شمایان ، پس گم گشته است درست راهی را . ( آیه ۱۲ سوره مائده )

بدرستی تعداد ماهها نزد خداوند دو ده ( دوازده ) ماهی در کتاب خداوند [است] ، روزی [که] خلق کرد آسمانها و زمین را از آن ، چهارتایی ( چهار ماهی ) حرام شده‌ای [است] ، آن دین به پا خواسته [استوار است] ، پس ظلم نکنید در آنها خویشتن را و قتال ( پیکار ) کنید مشرکان را همگی ( متحدا ) ، همچنان که قتال ( نبرد ) می کنند شما را همگی و بدانید [که] بدرستی خداوند همراه متقیان [است] . (  آیه ۳۶ سوره توبه ) .

برای رسم ستاره داوود ابتدا محیط یک دایره را به دوازده قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم که هر قسمت بیانگر یک یوم ( مرحله از زمان ) می‌باشد ، همانند ساعت که هر قسمت آن بیانگر یک ساعت از شبانه روز می‌باشد ، یعنی شکل زیر .

ستاره-داود

اینک خلقت زمین در دو واحد زمان ، تقدیر معاش آن در چهار واحد زمان و خلقت کل آسمانها و زمین و هر آنچه که مابین آن دو است در شش واحد زمان انجام گرفته است . طبیعی است که خلقت زمین و تقدیر روزیش جزئی از این شش واحد زمان کل آفرینش هستی بوده است ولی برای سیاره زمین و تقدیر روزی در آن میتوان دو حالت را در نظر گرفت ، یا چهار واحد زمان تقدیر روزی بعد از دو واحد زمان آفرینش زمین بوده است ، یا این دو واحد زمان آفرینش زمین جزئی از این چهار واحد زمان تقدیر روزی در آن بوده است . ابتدا حالت اول را برسی می‌کنیم !

ستاره-داود-2

در شکل فوق نقطه صفر را مبدا زمان آفرینش فرض می‌کنیم ، خلقت زمین در دو واحد از زمان صورت گرفته است لذا پاره خطی از واحد صفر تا واحد دوم رسم می‌کنیم . چون تقدیر روزی در آن چهار واحد از زمان طول کشیده است ، چهار واحد از واحد دوم پیش روی کرده و پاره خط دوم را از واحد دوم تا واحد ششم رسم می‌کنیم و چون خلقت کل آسمانها و زمین شش واحد زمان طول کشیده است لذا خط سوم را از مبدا صفر تا واحد ششم رسم می‌کنیم . در این حالت یک مثلث قائم‌الزاویه بدست می‌آید ، برای اینکه یک زاویه مثلث مقابل کمان ۶۰ درجه و خود زاویه ۳۰ درجه و زاویه دیگر مثلث روبروی کمان ۱۲۰ درجه و خود زاویه ۶۰ درجه  شده و چون مجموع این دو زاویه ۹۰ درجه بوده و مجموع زوایای یک مثلث ۱۸۰ درجه می‌باشد ، پس اندازه زاویه سوم ۹۰ درجه خواهد بود و همانطور که میدانیم انجام محاسبات ریاضی در مثلث قائم‌الزاویه با روابط مثلثاتی زوایای ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ بسیار سهل و آسان و ایدآل میباشد . اینک میتوانیم این ترسیمات را از تمامی واحدها انجام دهیم ( یعنی هر واحد را مبدا زمان آفرینش تلقی کنیم یا مبدا آفرینش را به واحدهای دیگر انتقال دهیم ) . ستاره داوود یعنی دو مثلث متوازی‌الاضلاع آبی رنگ کاملا مشهود و مشخص است همچنین ستاره داوود توسعه یافته .

بررسی حالت دوم :

ستاره-داود-3

با فرض اینکه دو واحد زمان آفرینش زمین جزئی از چهار واحد زمان تقدیر روزی در آن بوده باشد ، نقطه صفر را مبدا زمان آفرینش فرض می‌کنیم ، خلقت زمین در دو واحد از زمان صورت گرفته است لذا پاره خطی را از واحد صفر تا واحد دوم رسم می‌کنیم . چون تقدیر روزی در آن چهار واحد از زمان طول کشیده است چهار واحد از مبدا صفر پیش روی کرده و پاره خط دوم را از مبدا صفر تا واحد چهارم رسم می‌کنیم و چون خلقت کل آسمانها و زمین شش واحد زمان طول کشیده است لذا خط سوم را از مبدا صفر تا واحد ششم رسم می‌کنیم . همچنین میتوانیم این ترسیمات را از تمامی واحدها انجام دهیم ( یعنی هر واحد را مبدا زمان آفرینش تلقی کنیم یا مبدا آفرینش را به واحدهای دیگر انتقال دهیم ) . ستاره داوود یعنی دو مثلث متوازی‌الاضلاع آبی رنگ کاملا مشهود و مشخص است همچنین ستاره داوود توسعه یافته .

ستاره-داود-4

یکی از شگفتی‌های این اعداد مرموز این است که اگر این عملیات هندسی را برای یک دایره با تقسیمات ۱۰ انجام دهیم به دو پنج ضلعی منتظم و یک ستاره پنج پر می‌رسیم که در آن ترکیب تناسبت طلایی یا فیبوناچی آشکار میشود .

ستاره-داود-5

در رسم فوق یک دایره را به هشت قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم . اگر این نقاط را به نقاط مجاور خود وصل کنیم ، مسلما یک هشت ضلعی منتظم خواهیم داشت . اینک اگر نقاط را دو به دو ، چهار به چهار و شش به شش به هم متصل کنیم دو مربع تو در تو حاصل میشود . رسم سبز رنگ مربوط به معماری و هنرهای اسلامی میشود  .

فرآوری و تنظیم مطلب  : سایت رهبران شیعهنوع مطلب : روایت پنهان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:55 ق.ظ

You said it adequately..
200 cialis coupon cialis price in bangalore buy cialis cialis patent expiration dose size of cialis best generic drugs cialis trusted tabled cialis softabs cialis australia org cialis pills cialis prices in england
دوشنبه 9 مهر 1397 12:36 ق.ظ

Kudos, A good amount of forum posts.

best generic drugs cialis cialis arginine interactio cialis online cialis coupons cialis prezzo di mercato cheap cialis cialis venta a domicilio viagra or cialis cialis daily sublingual cialis online
یکشنبه 1 مهر 1397 04:19 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
canadian pharmacy cialis canadian pharmacy meds northwest pharmacies canada medications cheap drugs for sale usa canadian online pharmacies legitimate canadian rxlist canada online pharmacies reviews canadian medications by mail trust pharmacy of canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:11 ق.ظ

Wonderful info. Thanks!
cialis venta a domicilio cialis arginine interactio cialis 50 mg soft tab generic cialis 20mg uk deutschland cialis online buy cialis online how to buy cialis online usa cialis kaufen tarif cialis france generic cialis soft gels
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:10 ب.ظ

Truly loads of useful facts!
cialis 5 mg funziona online prescriptions cialis cialis venta a domicilio cialis 5mg billiger cialis generika cialis tadalafil online how much does a cialis cost we choice free trial of cialis click here take cialis cialis 20mg preis cf
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:27 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of facts!

trusted pharmacy canada scam drugstore online canadian online pharmacies the best canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals for usa sales discount canadian pharmacies canadian pharmacies that are legit northwest pharmacies online drugstore online india canadian online pharmacies legal
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:54 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
buy viagra with prescription online viagra usa buy viagra online next day delivery where to buy viagra for women how can i buy viagra online buy cheap viagra online usa buy generic viagra with paypal buy viagra india age to buy viagra how old to buy viagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:15 ب.ظ

Very well voiced truly. .
cialis generique 5 mg cialis pills in singapore precios cialis peru cialis daily new zealand tarif cialis france generic cialis levitra cialis australia org buying cialis overnight ou acheter du cialis pas cher tadalafil tablets
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:48 ق.ظ

You said it adequately.!
online order for viagra buy viagra superdrug blue pills buy female viagra online sildenafil generic price cheapest place to buy viagra buy viagra australia get viagra prescription blue pill how can i get viagra uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:27 ب.ظ

Amazing a lot of great data.
buying brand cialis online cialis venta a domicilio cialis manufacturer coupon american pharmacy cialis only now cialis 20 mg cialis generisches kanada venta de cialis canada acquisto online cialis viagra cialis levitra cialis authentique suisse
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:18 ق.ظ

Point certainly taken!!
cost of cialis cvs cialis reviews we use it 50 mg cialis dose cialis prices cialis for sale south africa enter site 20 mg cialis cost cialis online napol tadalafil 10 mg we like it cialis soft gel only best offers cialis use
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:39 ق.ظ

Thanks, Helpful stuff!
buying viagra on line viagra buy online uk is it illegal to buy viagra buy viagra cheapest how to buy generic viagra where can i buy real viagra online where to buy viagra pills where can i buy viagra from buy cheap viagra canada buy online viagra uk
شنبه 18 فروردین 1397 12:49 ب.ظ

Seriously tons of terrific information!
only now cialis for sale in us buy cialis online nz cialis pills in singapore buy original cialis precios de cialis generico cialis for sale south africa cialis uk cialis daily reviews cialis generic buying cialis overnight
یکشنبه 6 اسفند 1396 07:44 ق.ظ
چه می شود، من تمایل دارم برای به اشتراک گذاشتن این وبلاگ برای دریافت آخرین به روز رسانی، بنابراین در کجا می توانم آن را انجام دهید لطفا کمک کند.
یکشنبه 6 اسفند 1396 07:28 ق.ظ
به طور کلی من در وبلاگ ها یاد نمی گیرم، اما من می خواهم این را بگویم
این نوشتن بسیار به من فشار آورد تا نگاهی به آن بیاندازد و آن را انجام دهد!
سبک نوشتن شما به من شگفت زده شده است. ممنونم، خیلی خوشگله
مقاله.
جمعه 29 دی 1396 12:42 ق.ظ
سلام دوستان، پست دلخواه و دلسوزانه در این مورد اظهار نظر کردم
محل، من واقعا از این لذت می برم.
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:41 ب.ظ
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both equally educative and interesting, and let me tell you, you've hit
the nail on the head. The problem is an issue that
not enough people are speaking intelligently about.
I am very happy I came across this in my hunt for something regarding this.
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:44 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like
you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of
that, this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:54 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you once again.
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:46 ب.ظ
This design is spectacular! You obviously know how to keep
a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost
moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
شنبه 14 مرداد 1396 04:23 ب.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I
am impressed! Very helpful info particularly the last part :) I care
for such information much. I was looking for this particular info for a very long
time. Thank you and best of luck.
شنبه 7 مرداد 1396 07:05 ب.ظ
It is not my first time to pay a quick visit this website,
i am browsing this website dailly and get fastidious information from here everyday.
پنجشنبه 8 تیر 1396 10:09 ق.ظ
You can certainly see your skills within the work you
write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren't
afraid to mention how they believe. All the time go after your
heart.
چهارشنبه 7 تیر 1396 06:28 ب.ظ
You can certainly see your skills in the work you write.
The sector hopes for more passionate writers like you
who aren't afraid to say how they believe.
At all times follow your heart.
جمعه 29 اردیبهشت 1396 04:38 ق.ظ
Spot on with this write-up, I absolutely believe that this website needs far more attention. I'll probably be back again to see
more, thanks for the advice!
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 02:59 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism
or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either
created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it
up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I'd truly appreciate it.
یکشنبه 13 فروردین 1396 06:13 ق.ظ
Thanks for sharing such a fastidious thinking, paragraph is nice, thats why i have read it completely
یکشنبه 13 فروردین 1396 06:10 ق.ظ
There is certainly a great deal to find out about
this issue. I really like all of the points you've made.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :